Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

BẢO MẬT

Tất cả tài liệu được tạo ra từ Chương trình Quản lý Chất lượng đều được bảo mật và được duy trì tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành cũng như các chính sách và thủ tục của Chương trình HealthChoices liên quan đến tính bảo mật. Tài liệu này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, biên bản QMC, dữ liệu và báo cáo quản lý chất lượng, hồ sơ về dịch vụ và chăm sóc y tế cũng như hồ sơ và báo cáo hành chính. Tất cả những người tham gia cuộc họp QMC, bao gồm cả thành viên QMC và khách mời, đều ký vào một tuyên bố chứng thực những điều đã nói ở trên.

The HealthChoices Program and Carelon recognize the need for the careful handling of all clinical and claims information, particularly as it relates to behavioral health treatment. Consequently, we will follow and clearly communicate strict confidentiality guidelines designed by the Commonwealth as well as federal guidelines where applicable. Carelon will take the lead in implementing confidentiality procedures for the HealthChoices Program. These confidentiality policies will comply with Federal and Pennsylvania drug and alcohol confidentiality requirements.

The HealthChoices Program and Carelon recognize that Pennsylvania State regulations governing the confidentiality of Drug and Alcohol Abuse Patient Records and HIV Related Information are unique to Pennsylvania. Specifically, drug and alcohol patient records are protected by federal law and Pennsylvania State Law P.S. 1690.108 (Act 63) and Pennsylvania State Regulation 28 Pa. Code Subsection 709.28 and 4 Pa. Code Subsection 255.5. In particular, the HealthChoices Program and Carelon are committed to compliance with the Pennsylvania Code Subsection 255.5 in requests for information from providers of drug and alcohol treatment services. All records kept by the HealthChoices Program and Carelon will be kept in strict compliance with the Confidentiality HIV Related Information Act of 1990.