Manwal ng Tagabigay

Kumpidensyal

Ang lahat ng dokumentasyon na ginawa bilang resulta ng Quality Management Program ay kumpidensyal at pinananatili bilang pagsunod sa mga naaangkop na legal na kinakailangan at mga patakaran at pamamaraan ng HealthChoices Program na may kinalaman sa pagiging kompidensyal. Kasama sa naturang dokumentasyon, ngunit hindi limitado sa, minuto ng QMC, data at ulat ng pamamahala ng kalidad, mga talaan ng pangangalaga at mga serbisyong pang-klinikal, at mga rekord at ulat ng administratibo. Ang lahat ng kalahok sa mga pagpupulong ng QMC, kabilang ang parehong mga miyembro at bisita ng QMC, ay pumipirma sa isang pahayag na nagpapatunay sa nabanggit.

The HealthChoices Program and Carelon recognize the need for the careful handling of all clinical and claims information, particularly as it relates to behavioral health treatment. Consequently, we will follow and clearly communicate strict confidentiality guidelines designed by the Commonwealth as well as federal guidelines where applicable. Carelon will take the lead in implementing confidentiality procedures for the HealthChoices Program. These confidentiality policies will comply with Federal and Pennsylvania drug and alcohol confidentiality requirements.

The HealthChoices Program and Carelon recognize that Pennsylvania State regulations governing the confidentiality of Drug and Alcohol Abuse Patient Records and HIV Related Information are unique to Pennsylvania. Specifically, drug and alcohol patient records are protected by federal law and Pennsylvania State Law P.S. 1690.108 (Act 63) and Pennsylvania State Regulation 28 Pa. Code Subsection 709.28 and 4 Pa. Code Subsection 255.5. In particular, the HealthChoices Program and Carelon are committed to compliance with the Pennsylvania Code Subsection 255.5 in requests for information from providers of drug and alcohol treatment services. All records kept by the HealthChoices Program and Carelon will be kept in strict compliance with the Confidentiality HIV Related Information Act of 1990.