Kryteria konieczności medycznej

SEKCJA TYTUŁ DATA ZMIANY
1. 000 WPROWADZENIE
1.100 Individuals Served by Carelon’s Public Sector Programs
1.200 Opracowanie ręczne kryteriów klinicznych
2. 000 KRYTERIA KLINICZNE
2.000 Koncepcje kryteriów klinicznych
2.100 Skala oceny i ryzyka skierowania
2.200 Określenie konieczności klinicznej
2.300 Określenie odpowiedniego poziomu opieki
2.301 Ośrodek leczenia stacjonarnego - dla dorosłych
2.400 Ocena klinicznej konieczności ciągłej opieki
2.500 Kryteria absolutorium
2.503 Kryteria asertywnego traktowania w społeczności (ACT)
3. 000 ZARZĄDZANIE USŁUGAMI
3.100 Przegląd
3.200 Wyniki
3.300 Indywidualne plany serwisowe
3.400 Koordynacja opieki
3.500 Plany absolutorium i przejścia
4.000 PLANOWE USŁUGI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
4.100 Usługi ratunkowe / kryzysowe
4.101 Telefoniczna Służba Kryzysowa
4.102 Pomoc kryzysowa
4.103 Mobilna usługa kryzysowa
4.200 Programy szpitalne
4.201 Ostre zdrowie psychiczne pacjentów szpitalnych
4.202 Kryteria rozszerzonej opieki doraźnej dla dorosłych
4.300 Leczenie ambulatoryjne
4.300 Kryteria psychoterapii ambulatoryjnej
4.301 Terapia ambulatoryjna
4.302 Testy psychologiczne
4.303 Terapia rodzinna
4.304 Częściowa hospitalizacja
4.306 Zarządzanie lekami
4.307 Psychoterapia grupowa
4.308 Ocena diagnostyczna
4.309 Intensywne programy ambulatoryjne (IOP) Dorośli
4.400 Zarzadzanie sprawą
4.401- 4.402 Intensywne zarządzanie przypadkami dla dorosłych / koordynacja zasobów dla dorosłych
4.500 Usługi wsparcia dla klozapiny
4.501 Klozapina (zarządzanie klozapiną)
4.600 Terapia elektrowstrząsami (ECT)
4.601 Terapia elektrowstrząsami (ECT)
5.100 AMERYKAŃSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY UZALEŻNIEŃ – WYDANIE III, 2013
ASAM Crosswalk with Pennsylvania's System of Care
ASAM Crosswalk
ASAM Poziom 1
Usługi ambulatoryjne (OP)
ASAM poziom 2.1
Intensywne usługi ambulatoryjne (IOP)
ASAM poziom 2.5
Usługi częściowej hospitalizacji (PHP)
ASAM poziom 3.1
Klinicznie zarządzane usługi mieszkaniowe o niskiej intensywności, tj. Domy przejściowe (HWH)
ASAM poziom 3.5
Klinicznie zarządzane usługi mieszkaniowe o wysokiej intensywności
ASAM poziom 3.7
Medycznie monitorowane leczenie odwykowe u pacjentów szpitalnych - 3,7 WM
Intensywne usługi szpitalne monitorowane medycznie
ASAM poziom 4
Intensywne leczenie odwykowe u pacjentów z leczeniem medycznym - 4 WM
Intensywne usługi szpitalne zarządzane medycznie - 4.0
6.000 W PLANU USŁUGI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI / MŁODZIEŻY
6.100 Usługi ratunkowe / kryzysowe
6.101 Telefoniczna Służba Kryzysowa
6.102 Walk In Crisis Service
6.103 Mobilna usługa kryzysowa
6.200 Programy szpitalne
6.201 Ostre zdrowie psychiczne pacjentów szpitalnych
6.202 Podostry szpitalny stan zdrowia psychicznego
6.300 Umieszczenie poza szpitalem, poza domem
6.301 Leczenie stacjonarne (JCAHO i nie-JCAHO)
6.302 Społeczny Dom Goszczący na Rehabilitacji
6.400 Leczenie ambulatoryjne
6.400 Kryteria psychoterapii ambulatoryjnej
6.401 Terapia ambulatoryjna
6.402 Częściowa hospitalizacja
6.403 Testy psychologiczne
6.404 Psychoterapia grupowa
6.405 Terapia rodzinna
6.406 Zarządzanie lekami
6.407 Ocena diagnostyczna
6.408 Intensywny program ambulatoryjny (IOP) dla dzieci / młodzieży)
6.500 Usługi zarządzania sprawami
6.502- 6.503 Koordynacja zasobów i intensywne zarządzanie przypadkami (dzieci / młodzież)
6.600 Rodzinne usługi w zakresie zdrowia psychicznego
6.601 Rodzinne usługi w zakresie zdrowia psychicznego
7.000 W PLANOWANIU LEKÓW I ALKOHOLU DLA MŁODZIEŻY
W przypadku wszystkich poziomów usług związanych z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji w okresie dorastania należy postępować zgodnie z kryteriami leczenia Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Uzależnień, wydanie trzecie, 2013 r.: https://www.asam.org
9.000 DODATKOWE USŁUGI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DOROSŁYCH
9.100 Programy mieszkaniowe
9.103 Usługi mieszkaniowe w sytuacjach kryzysowych
9.104 Ośrodki długoterminowego leczenia stacjonarnego
9.200 Leczenie ambulatoryjne
9.201 Program rehabilitacji psychiatrycznej – warunki przyjęcia
9.202 Program Rehabilitacji Psychiatrycznej – Wymagania dotyczące kontynuacji pobytu
9.203 Program rehabilitacji psychiatrycznej – warunki wypisu
10.000 UZUPEŁNIAJĄCE USŁUGI LEKOWE I ALKOHOLOWE DLA DOROSŁYCH
10.101 Intensywne zarządzanie przypadkami narkotyków i alkoholu (dawniej ukierunkowane zarządzanie przypadkami) dla dorosłych
10.102 Ocena narkotyków i alkoholu / Określenie poziomu opieki
11.000 UZUPEŁNIAJĄCE USŁUGI W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECKA / MŁODZIEŻY
11.600 Usługi mieszkaniowe w sytuacjach kryzysowych
12.000 UZUPEŁNIAJĄCE USŁUGI LEKÓW I ALKOHOLU DLA DZIECI / MŁODZIEŻY
12.101 Intensywne zarządzanie przypadkami dotyczącymi narkotyków i alkoholu (dawniej ukierunkowane zarządzanie przypadkami) dla dzieci / młodzieży
13.000 INNE USŁUGI W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DOROSŁYCH
13.100 Usługi ratunkowe / kryzysowe
13.101 Medyczny Mobilny Zespół Kryzysowy
13.102 23-godzinna ocena i stabilizacja kryzysu
13.103 23-godzinna obserwacja kryzysu, ocena, wstrzymanie i stabilizacja (dorośli)
13.104 Obserwacja i nadzór pozaszpitalny
13.200 Leczenie ambulatoryjne
13.201 Ostra częściowa hospitalizacja
14.000 INNE USŁUGI W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
14.100 Usługi ratunkowe / kryzysowe
14.101 23-godzinna obserwacja kryzysowa, ocena, wstrzymanie i stabilizacja (dzieci / młodzież)
14.102 Obserwacja i nadzór pozaszpitalny
14.103 Ostra częściowa hospitalizacja
14.104 Medyczny Mobilny Zespół Kryzysowy
14.105 Terapia wielosystemowa (MST)
14.106 Usługa Funkcjonalnej Terapii Rodzinnej (FFT)
15.000 ZAŁĄCZNIK T WYBÓR ZDROWIA BEHAWIORALNE USŁUGI ZDROWOTNE
15.101 Wytyczne dotyczące kryteriów koniecznych dla zdrowia psychicznego (załącznik T)
17.000 INTENSYWNE ZACHOWANIA USŁUGI ZDROWOTNE (IBHS)
17.100 Medical Necessity Guidelines for IBHS Delivered through Individual Services, ABA Services and Group Services – Appendix S
17.101 IBHS Opis stosowanej analizy zachowań
17.102 IBHS Opis indywidualnych usług
17.103 IBHS Opis usług grupy