راهنمای ارائه دهنده

ارزیابی های مبتنی بر قوای کودک و نوجوان - (CCASBE-LD)

هدف

هدف از فرآیند نظارت، شناسایی از طریق ابزارهای عینی، ارزیابی‌های کودکان و نوجوانان است که یا از استاندارد جامع جامعیت برخوردارند یا از آن فراتر می‌روند، یا در طول سال به این استاندارد نرسند. این فرآیند نظارت همچنین به نمرات تجویز کننده برای هدف قرار دادن فرصت های آموزشی و افزایش کیفیت شبکه ارائه دهنده نگاه می کند.

روش شناسی

فرآیند نظارت سالانه CCASBE - LD بر اساس ارزیاب های شبکه ای است که شناسایی شده اند که این سرویس را ارائه کرده اند. فرآیند نظارت از یک قالب ساختار یافته برای ارزیابی اجزای ساختاری و بالینی ارزیابی ها بر اساس استانداردهای بهترین عملکرد پیروی می کند.

هدف عملکرد

The Carelon standard is 85%.

دستورالعمل ها و فرم های CCASBE-LD در:
https://pa.carelon.com/providers/provider-information/