راهنمای ارائه دهنده

گروه درمانی

ارائه دهندگان، لطفا توجه داشته باشید. هنگام انجام گروه درمانی، گروه بدون توجه به منبع پرداخت کننده نمی تواند کمتر از دو (2) عضو/افراد/مشتریان/بیماران/مصرف کنندگان و بیش از دوازده (12) داشته باشد. این شامل تمام گروه‌های درمانی/درمانی سلامت روان، از جمله سرپایی، جزئی و شدید سرپایی (IOP) می‌شود. علاوه بر این، گروه های درمان سرپایی درمانگاه دارو و الکل باید بین (2) عضو/افراد/مشتریان/بیماران/مصرف کنندگان و حداکثر ده (10) بدون توجه به منبع پرداخت کننده باشد.