Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

Trị liệu nhóm

Các nhà cung cấp, xin vui lòng lưu ý. Khi tiến hành liệu pháp nhóm, nhóm có thể có không ít hơn hai (2) thành viên / cá nhân / khách hàng / bệnh nhân / người tiêu dùng và không quá mười hai (12), bất kể nguồn người trả tiền là gì. Điều này bao gồm tất cả các nhóm điều trị / trị liệu sức khỏe tâm thần, bao gồm bệnh nhân ngoại trú, bệnh nhân ngoại trú bán phần và chuyên sâu (IOP). Ngoài ra, các nhóm điều trị / điều trị nghiện rượu và ma túy ngoại trú sẽ có giữa (2) thành viên / cá nhân / khách hàng / bệnh nhân / người tiêu dùng và không quá mười (10) người, bất kể nguồn chi trả.