Manwal ng Tagabigay

Group Therapy

Mga provider, pakitandaan. Kapag nagsasagawa ng group therapy, ang grupo ay maaaring magkaroon ng hindi bababa sa dalawang (2) miyembro/indibidwal/kliyente/pasyente/konsumo at hindi hihigit sa labindalawa (12), anuman ang pinagmulan ng nagbabayad. Kabilang dito ang lahat ng pangkat ng paggamot/therapy sa kalusugan ng isip, kabilang ang outpatient, partial at intensive outpatient (IOP). Bilang karagdagan, ang mga grupo ng paggamot/therapy sa klinika ng gamot at alak para sa outpatient ay nasa pagitan ng (2) miyembro/indibidwal/kliyente/pasyente/konsumo at hindi hihigit sa sampu (10), anuman ang pinagmulan ng nagbabayad.