راهنمای ارائه دهنده

برنامه کاری مدیریت کیفیت

هدف از برنامه کاری مدیریت کیفیت HealthChoices ارائه یک روش سیستماتیک برای دستیابی به اهداف و مقاصد برنامه مدیریت کیفیت HealthChoices است. برنامه کاری مدیریت کیفیت عملکردهای مدیریت کیفیت برنامه HealthChoices را برای یک دوره یک سال تقویمی کنترل می کند و برای بررسی در دسترس است.