Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Mục đích của Kế hoạch Công việc Quản lý Chất lượng HealthChoices là cung cấp một phương pháp có hệ thống để đạt được các mục tiêu và mục tiêu của Chương trình Quản lý Chất lượng HealthChoices. Kế hoạch Công việc Quản lý Chất lượng điều chỉnh các chức năng Quản lý Chất lượng của Chương trình HealthChoices trong khoảng thời gian một năm dương lịch và có sẵn để xem xét.