Manwal ng Tagabigay

THIRD PARTY LIABILITY

Because Carelon is the payor of last resort, the following guidelines apply:

  1. Dapat ubusin ng mga provider ang lahat ng paraan ng iba pang saklaw ng insurance at pagbabayad bago ang pagsingil para sa mga sakop na serbisyo.
  2. Kapag ang isang desisyon tungkol sa reimbursement ay ginawa ng ibang insurance carrier, isang kopya ng disposisyon ng pagbabayad o paliwanag ng mga benepisyo (EOB) ay dapat na kasama ng pagsumite ng claim. Pakisama ang dahilan ng pagtanggi o ang alamat ng pagtanggi sa EOB, upang masuri namin nang tumpak ang pagbabayad o pagtanggi ng pangunahing carrier. Kung hindi kasama ang impormasyong ito, maaaring tanggihan ang paghahabol para sa karagdagang impormasyon.
  3. Ang lahat ng napapanahong tuntunin sa pag-file ay ipinapatupad mula sa petsa ng disposisyon mula sa ibang tagadala ng insurance. Nangangahulugan ito na ang mga provider ay may 90 araw mula sa petsa ng pagpapaliwanag ng mga benepisyo (EOB).
  4. Ang ilang mga pamamaraan ay hindi napapailalim sa pananagutan ng ikatlong partido (TPL).
  5. Mangyaring sumangguni sa Mga Saklaw na Serbisyo Grid para sa mga serbisyong TPL Exempt
  6. For more detailed information regarding third party liability and what it means for you as a provider, please access our Third Party Liability Guide.