Hạt Carelon

Quận Washington

If you have any questions, please contact Carelon at the Toll-Free Member Telephone Numbers listed below, or by email at pawebmaster@carelon.com để được hỗ trợ.

Carelon Toll-Free Member Telephone Numbers

Washington 1-877-688-5976
Nhà điều hành chuyển tiếp PA TTY tại 711

Tài nguyên của Quận Washington

Nhóm hài lòng gia đình người tiêu dùng

Chương trình Vận chuyển Hỗ trợ Y tế (MATP)

Trợ giúp pháp lý