Carelon Counties

County ng Washington

If you have any questions, please contact Carelon at the Toll-Free Member Telephone Numbers listed below, or by email at pawebmaster@carelon.com para sa tulong.

Carelon Toll-Free Member Telephone Numbers

Washington 1-877-688-5976
PA TTY Relay Operator sa 711

Mga Mapagkukunan ng Washington County

Koponan ng Kasiyahan sa Pamilya ng Consumer

Programang Pantulong sa Tulong sa Medikal (MATP)

Legal na Tulong