Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

QUY TRÌNH GRIEVANCE

Khiếu nại được định nghĩa là yêu cầu của một thành viên hoặc người biện hộ (thành viên gia đình hoặc người giám hộ) xem xét lại quyết định liên quan đến sự cần thiết về mặt y tế và tính thích hợp của dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Một nhà cung cấp có thể yêu cầu xem xét lại thay mặt cho thành viên nếu thành viên đó đã nhận được sự cho phép bằng văn bản bằng cách điền vào Biểu mẫu Khiếu nại.

Để có mô tả chi tiết về quy trình khiếu nại, khiếu kiện và điều trần công bằng, vui lòng tham khảo cả hai Phụ lục HPhụ lục AA.