ਲੀਜ਼ਾ ਸਿਕਕੇਰੇਲੀ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਵਾਲਾ ਸਦਾ-ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ.

ਸਿੱਖਿਆ

  • ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਬੈਚਲਰ
    ਪਿਟਸਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਪਿਛੋਕੜ

  • ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਬੋਰਡ 1996 ਤੋਂ
  • ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 30+ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵੈਸੇਵੀ ਹੋਣਾ
  • 20+ years on the Carelon Team and with the myriad of committees, workgroups and like-minded people who are in the business to create positive change