ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮੈਨੂਅਲ

ਸਦੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

It is the policy of Carelon to ensure that members are treated in a manner that respects their rights and responsibilities as members. Providers are required to inform Carelon members under their care of these rights and responsibilities. Member rights and responsibilities must be either distributed directly to the members or posted in an area visible to them. To obtain a copy of the ਮੈਂਬਰ ਹੈਂਡਬੁੱਕ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 877-615-8503 'ਤੇ ਟੋਲ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.

As stated in the Carelon ਮੈਂਬਰ ਹੈਂਡਬੁੱਕ, ਮੈਂਬਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ:

 1. ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ;
 2. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖੋ;
 3. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਸਮੇਤ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ;
 4. ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ;
 5. ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ;
 6. ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ;
 7. ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ;
 8. ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਹੂਲਤ, ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਜਮ ਜਾਂ ਇਕਾਂਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੋ;
 9. ਹੈਲਥਚੋਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ;
 10. ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਇਕ ਕਾੱਪੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ;
 11. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ;
 12. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬਦਲੋ;
 13. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ;
 14. Request a copy of information maintained by Carelon (Carelon information may include claims and authorization information, complaints, referrals, disclosures and other documented contact they or their provider have had with us.);
 15. Request to amend the Carelon information listed above in order to correct any errors (The decision to make an amendment is made by the Carelon Medical Director.);
 16. ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਉਮਰ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ;
 17. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ;
 18. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੋ;
 19. ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਟੀਮ (ਸੀਐਸਟੀ) ਸਟਾਫ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ;
 20. ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੋ;
 21. ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੰਗੋ;
 22. Freely exercise their rights, and that exercising those rights will not affect how they are treated by their provider or Carelon.

The ਮੈਂਬਰ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ:

 • ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ;
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ;
 • ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ;
 • ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ;
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ;
 • ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ;
 • ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨਾ;
 • ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ;
 • ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ;
 • ਆਪਣੇ ਸਦੱਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਤਾ / ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ.