Manwal ng Tagabigay

MGA KARAPATAN AT RESPONSIBILIDAD NG MGA MIYEMBRO

It is the policy of Carelon to ensure that members are treated in a manner that respects their rights and responsibilities as members. Providers are required to inform Carelon members under their care of these rights and responsibilities. Member rights and responsibilities must be either distributed directly to the members or posted in an area visible to them. To obtain a copy of the Handbook ng Miyembro, mangyaring tawagan ang walang bayad na linya ng provider sa 877-615-8503.

As stated in the Carelon Handbook ng Miyembro, may karapatan ang mga miyembro, miyembro ng kanilang pamilya, at/o legal na tagapag-alaga na:

 1. Tratuhin nang may dignidad at paggalang;
 2. Panatilihing pribado ang kanilang mga medikal na rekord at pakikipag-usap sa mga tagapagbigay ng serbisyo;
 3. Makilahok sa mga desisyon tungkol sa kanilang pangangalaga, kabilang ang karapatang tumanggi sa paggamot;
 4. Tumanggap ng impormasyon sa mga magagamit na opsyon sa paggamot at mga alternatibo;
 5. Ipapaliwanag ang plano sa paggamot at ang mga posibleng panganib;
 6. Tumulong sa pag-set up ng plano sa paggamot;
 7. Humingi ng pagbabago sa plano ng paggamot;
 8. Maging malaya sa anumang anyo ng pagpigil o pag-iisa sa panahon ng paggamot na ginagamit bilang isang paraan ng pamimilit, disiplina, kaginhawahan, o paghihiganti;
 9. Pumili ng provider mula sa isang listahan ng mga provider ng programang HealthChoices;
 10. Humiling ng kopya ng kanilang medikal na rekord mula sa kanilang provider;
 11. Suriin ang kanilang mga medikal na rekord at pag-usapan ang mga ito sa kanilang tagapagkaloob;
 12. Baguhin ang kanilang provider;
 13. Tanungin ang kanilang provider, o sinumang tao na tumutulong sa kanila, tungkol sa kanyang mga kwalipikasyon;
 14. Request a copy of information maintained by Carelon (Carelon information may include claims and authorization information, complaints, referrals, disclosures and other documented contact they or their provider have had with us.);
 15. Request to amend the Carelon information listed above in order to correct any errors (The decision to make an amendment is made by the Carelon Medical Director.);
 16. Tumanggap ng mga serbisyo nang walang pagsasaalang-alang sa lahi, kulay, relihiyon, kasarian, oryentasyong sekswal, edad o etnikong pinagmulan;
 17. Maghain ng reklamo o karaingan tungkol sa kanilang pangangalaga o mga serbisyong natatanggap nila;
 18. Humingi ng tulong sa isang ombudsman upang tumulong na maghain ng reklamo o karaingan;
 19. Makipag-usap sa isang kawani ng Consumer Satisfaction Team (CST) tungkol sa kalidad ng kanilang mga serbisyo;
 20. Humingi ng tulong sa isang tagapagtaguyod;
 21. Humingi ng kopya ng Pamantayan sa Pang-medikal na Pangangailangan;
 22. Freely exercise their rights, and that exercising those rights will not affect how they are treated by their provider or Carelon.

Ang Handbook ng Miyembro nagsasaad din na ang mga miyembro, mga miyembro ng kanilang pamilya, at/o mga legal na tagapag-alaga ay may pananagutan para sa:

 • Pagtrato sa mga taong nagbibigay sa kanila ng pangangalaga nang may dignidad at paggalang;
 • Ang pagbibigay sa kanilang tagapagbigay ng impormasyon na kailangan niya upang mas mahusay na mapaglingkuran sila;
 • Pagtulong sa kanilang provider na maunawaan ang kanilang mga problema sa kalusugan;
 • Pakikipagtulungan sa kanilang tagapagkaloob upang tumulong na bumuo ng isang plano sa paggamot;
 • Pagtatanong sa kanilang provider ng mga tanong upang maunawaan nila ang kanilang plano sa paggamot;
 • Pagsunod sa mga plano sa paggamot na kanilang binuo at napagkasunduan sa kanilang tagapagbigay;
 • Pagpapanatili ng mga appointment sa kanilang provider;
 • Pakikipag-ugnayan sa kanilang provider upang kanselahin o muling mag-iskedyul ng appointment;
 • Pag-abiso sa kanilang provider kung magpasya silang ihinto ang paggamot;
 • Pag-abiso sa kanilang Member at Provider Service Representative kung inilipat o binago nila ang kanilang address/numero ng telepono.