ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮੈਨੂਅਲ

ਹੈਲਥ ਚੁਆਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਟੀਚੇ

1997 ਵਿੱਚ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਲਥਚੋਇਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। HealthChoices ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ: ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਖਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। HealthChoices ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

HealthChoices ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਪਹੁੰਚ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਬੇਘਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Carelon is a Pennsylvania based Managed Care Organization operating in the Commonwealth. Carelon now provides mental health and substance abuse services to approximately 312,000 Medical Assistance (MA) recipients in 11 Western Pennsylvania counties: Armstrong, Beaver, Butler, Fayette, Indiana, Lawrence, Washington, Westmoreland, Crawford, Mercer, and Venango.