Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI TRUY CẬP DỊCH VỤ

Providers must immediately notify Carelon Health of Pennsylvania (Carelon) by calling their Provider Field Coordinator or through notification in writing by mail, email or facsimile to 1-855-541-5211 (attention Provider Relations Department) upon the occurrence of any of the following:

  1. Không có khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp trong vòng một giờ, chăm sóc khẩn cấp trong vòng 24 giờ, hoặc chăm sóc định kỳ trong vòng bảy ngày;
  2. Usage of alternative provider coverage in any situation when unable to treat Carelon members in active treatment (e.g. vacation);
  3. Khi đạt dung lượng đầy (100%). Năng lực đầy đủ được coi là điểm mà tại đó nhà cung cấp không thể đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp cận đã nêu ở trên hoặc không thể chấp nhận giới thiệu cho một cấp độ chăm sóc cụ thể. Thông báo về dung lượng đầy đủ (100%) phải có lý do để đạt đến dung lượng, ngày có hiệu lực và các bước mà nhà cung cấp sẽ thực hiện để tiếp tục hoạt động ở công suất bình thường.
  4. Không có khả năng cung cấp bất kỳ phần nào của một dịch vụ theo quy định.

Các nhà cung cấp mạng lưới phải cung cấp số giờ hoạt động không ít hơn số giờ hoạt động được cung cấp cho các thành viên thương mại hoặc có thể so sánh với mức phí dịch vụ của Medicaid nếu nhà cung cấp chỉ phục vụ các thành viên Medicaid.