Manwal ng Tagabigay

NOTIFICATION NG PAGBABAGO SA ACCESS SA MGA SERBISYO

Providers must immediately notify Carelon Health of Pennsylvania (Carelon) by calling their Provider Field Coordinator or through notification in writing by mail, email or facsimile to 1-855-541-5211 (attention Provider Relations Department) upon the occurrence of any of the following:

  1. Kawalan ng kakayahang magbigay ng emerhensiyang pangangalaga sa loob ng isang oras, agarang pangangalaga sa loob ng 24 na oras, o regular na pangangalaga sa loob ng pitong araw;
  2. Usage of alternative provider coverage in any situation when unable to treat Carelon members in active treatment (e.g. vacation);
  3. Kapag naabot ang buong (100%) na kapasidad. Ang buong kapasidad ay itinuturing na punto kung saan ang provider ay hindi nakakatugon sa mga pamantayan sa pag-access na nabanggit sa itaas o hindi makatanggap ng mga referral para sa isang partikular na antas ng pangangalaga. Ang mga abiso para sa buong (100%) na kapasidad ay dapat maglaman ng dahilan ng pag-abot sa kapasidad, ang petsa ng bisa, at ang mga hakbang na gagawin ng provider upang ipagpatuloy ang paggana sa normal na kapasidad.
  4. Ang kawalan ng kakayahang magbigay ng anumang bahagi ng isang iniresetang serbisyo.

Ang mga provider ng network ay dapat mag-alok ng mga oras ng operasyon na hindi bababa sa mga oras ng operasyon na inaalok sa mga komersyal na miyembro o maihahambing sa Medicaid fee-for-service kung ang provider ay nagseserbisyo lamang sa mga miyembro ng Medicaid.