ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜ ਮਾਪਦੰਡ

ਅਨੁਭਾਗ ਸਿਰਲੇਖ ਤਾਰੀਖ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ
1. 000 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
1.100 Individuals Served by Carelon’s Public Sector Programs
1.200 ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਾਪਦੰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ
2. 000 ਕਲੀਨਿਕਲ ਕ੍ਰਿਸਟਰੀਆ
2.000 ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਕਲਪ
2.100 ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਜੋਖਮ-ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਸਕੇਲ
2.200 ਕਲੀਨੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
2.300 ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ
2.301 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ - ਬਾਲਗ
2.400 ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
2.500 ਡਿਸਚਾਰਜ ਮਾਪਦੰਡ
2.503 ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਐਕਟ) ਮਾਪਦੰਡ
3. 000 ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
3.100 ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
3.200 ਨਤੀਜੇ
3.300 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
3.400 ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ
3.500 ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ
4.000 ਇਨ-ਪਲਾਨ ਐਡਲਟ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
4.100 ਐਮਰਜੈਂਸੀ / ਸੰਕਟ ਸੇਵਾਵਾਂ
4.101 ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੰਕਟ ਸੇਵਾ
4.102 ਵਾਕ-ਇਨ ਸੰਕਟ ਸੇਵਾ
4.103 ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਕਟ ਸੇਵਾ
4.200 ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
4.201 ਗੰਭੀਰ ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ
4.202 ਬਾਲਗ ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਐਕਿਊਟ ਕੇਅਰ ਮਾਪਦੰਡ
4.300 ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
4.300 ਆpਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਮਾਪਦੰਡ
4.301 ਆpਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ
4.302 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ
4.303 ਫੈਮਲੀ ਥੈਰੇਪੀ
4.304 ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ
4.306 ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
4.307 ਸਮੂਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ
4.308 ਨਿਦਾਨ ਮੁਲਾਂਕਣ
4.309 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਆ Outਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈਓਪੀ) ਬਾਲਗ
4.400 ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
4.401- 4.402 ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ / ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਤਾਲਮੇਲ
4.500 ਕਲੋਜ਼ਾਪਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
4.501 Clozapine (Clozaril ਪ੍ਰਬੰਧਨ)
4.600 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਨਵੁਲਸਿਵ ਥੈਰੇਪੀ (ਈਸੀਟੀ)
4.601 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਨਵੁਲਸਿਵ ਥੈਰੇਪੀ (ਈਸੀਟੀ)
5.100 ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਸਾਇਟੀ - ਤੀਸਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ, 2013
ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲਾ ASAM ਕ੍ਰਾਸਵਾਕ
ASAM ਕਰਾਸਵੱਕ
ਅਸਾਮ ਦਾ ਪੱਧਰ 1
ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ (ਓਪੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ
ਅਸਾਮ ਦਾ ਪੱਧਰ 2.1
ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਆ Outਟਪੇਸ਼ੈਂਟ (ਆਈਓਪੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ
ASAM ਦਾ ਪੱਧਰ 2.5
ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ (ਪੀਐਚਪੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ
ਅਸਾਮ ਦਾ ਪੱਧਰ 1.1
ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਘੱਟ ਤੀਬਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭਾਵ, ਹਾਫਵੇ ਹਾ Houseਸ (ਐਚ ਡਬਲਯੂਐਚ)
ਆਸਮ ਪੱਧਰ 3.5..
ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਉੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਅਸਾਮ ਦਾ ਪੱਧਰ 7.7
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ - 3.7 ਡਬਲਯੂ.ਐੱਮ
ਮੈਡੀਕਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਇੰਟੈਪੈਂਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼
ਅਸਾਮ ਦਾ ਪੱਧਰ 4
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਇੰਟੈਸਿਵ ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕ Withਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ - 4 ਡਬਲਯੂਐਮ
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਇੰਟੈੱਸਟ ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ - 4.0
6.000 ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬੱਚੇ / ਐਡੋਲੈਸਕੈਂਟ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ
6.100 ਐਮਰਜੈਂਸੀ / ਸੰਕਟ ਸੇਵਾਵਾਂ
6.101 ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੰਕਟ ਸੇਵਾ
6.102 ਵਾਕ ਇਨ ਸੰਕਟ ਸੇਵਾ
6.103 ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਕਟ ਸੇਵਾ
6.200 ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
6.201 ਗੰਭੀਰ ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ
6.202 ਸਬਆਕੁਟ ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ
6.300 ਗੈਰ-ਹਸਪਤਾਲ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ
6.301 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ਼ (ਜੇ.ਸੀ.ਐੱਚ.ਓ. ਅਤੇ ਗੈਰ- ਜੇ.ਸੀ.ਐੱਚ.ਓ.)
6.302 ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਹੋਸਟ ਹੋਮ
6.400 ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
6.400 ਆpਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਮਾਪਦੰਡ
6.401 ਆpਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ
6.402 ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ
6.403 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ
6.404 ਸਮੂਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ
6.405 ਫੈਮਲੀ ਥੈਰੇਪੀ
6.406 ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
6.407 ਨਿਦਾਨ ਮੁਲਾਂਕਣ
6.408 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਆ Outਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈਓਪੀ) ਚਾਈਲਡ / ਕਿਸ਼ੋਰ)
6.500 ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ
6.502- 6.503 ਸਰੋਤ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਬੱਚੇ / ਕਿਸ਼ੋਰ)
6.600 ਪਰਿਵਾਰ ਅਧਾਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
6.601 ਪਰਿਵਾਰ ਅਧਾਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
7.000 ਯੋਜਨਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ
ਕਿਸ਼ੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ, ਤੀਸਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ, 2013 ਦੇ ਇਲਾਜ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: https://www.asam.org
9.000 ਪੂਰਕ ਬਾਲਗ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
9.100 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
9.103 ਸੰਕਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
9.104 ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ructਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ
9.200 ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
9.201 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ
9.202 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ
9.203 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ
10.000 ਪੂਰਕ ਬਾਲਗ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
10.101 ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਅਲਕੋਹਲ ਇੰਟੈਸਿਵ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਪਹਿਲਾਂ, ਟਾਰਗੇਟਡ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ)
10.102 ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ / ਕੇਅਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ
11.000 ਪੂਰਕ ਬੱਚੇ / ਐਡਵੋਸੈਲਟ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
11.600 ਸੰਕਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ
12.000 ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਬੱਚਿਆਂ / ਏਡੋਲੈਸੈਂਟ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
12.101 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਅਲਕੋਹਲ ਇੰਟੈਸਿਵ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਪਹਿਲਾਂ, ਟਾਰਗੇਟਡ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ)
13.000 ਹੋਰ ਬਾਲਗ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
13.100 ਐਮਰਜੈਂਸੀ / ਸੰਕਟ ਸੇਵਾਵਾਂ
13.101 ਮੈਡੀਕਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਕਟ ਟੀਮ ਸੇਵਾ
13.102 23-ਘੰਟਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਸਥਿਰਤਾ
13.103 23-ਘੰਟੇ ਸੰਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ (ਬਾਲਗ)
13.104 ਗੈਰ-ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
13.200 ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
13.201 ਗੰਭੀਰ ਅਧੂਰਾ ਹਸਪਤਾਲ
14.000 ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਐਡਸਲੇਸੈਂਟ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
14.100 ਐਮਰਜੈਂਸੀ / ਸੰਕਟ ਸੇਵਾਵਾਂ
14.101 23-ਘੰਟੇ ਸੰਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ (ਬੱਚਾ / ਅੱਲੜ)
14.102 ਗੈਰ-ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
14.103 ਗੰਭੀਰ ਅਧੂਰਾ ਹਸਪਤਾਲ
14.104 ਮੈਡੀਕਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਕਟ ਟੀਮ ਸੇਵਾ
14.105 ਮਲਟੀਸਿਸਟਮਿਕ ਥੈਰੇਪੀ (ਐਮਐਸਟੀ)
14.106 ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫੈਮਲੀ ਥੈਰੇਪੀ (ਐੱਫ.ਐੱਫ.ਟੀ.) ਸੇਵਾ
15.000 ਵਾਧੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਟੀ ਸਿਹਤ ਰੋਗ
15.101 ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ (ਅੰਤਿਕਾ ਟੀ)
17.000 ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਬੀਐਚਐਸ)
17.100 Medical Necessity Guidelines for IBHS Delivered through Individual Services, ABA Services and Group Services – Appendix S
17.101 ਲਾਗੂ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ IBHS ਵੇਰਵਾ
17.102 IBHS ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
17.103 ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ IBHS ਵੇਰਵਾ