ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮੈਨੂਅਲ

ਰੋਕਥਾਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ

The prevention, education and outreach program strives to assist members in seeking a wellness focus on life style choices that will support improved behavioral health. The program is designed to provide information to the member which will ultimately enhance appropriate entry into the health care system at the most effective level of care, provide guidance to families associated with the mental health/substance abuse care receiver, and provide education on a variety of issues. Carelon believes strongly in the value of programs designed to:

  • ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਰੋਕੋ
  • ਨਿਦਾਨਯੋਗ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਨੂੰ ਫੋਸਟਰ ਕਰੋ
  • ਵਿਗਾੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
  • ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ/ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਓ
  • ਗੰਭੀਰ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ।
  • ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ

ਰੋਕਥਾਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਬਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।