Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ MẠNG

Carelon recognizes and acknowledges that our provider network is not only crucial to the success of our program, but also serves as one of our major “clients.” Because of this philosophy, network management functions have been carefully designed to provide a full range of services to our participating providers. These services are described below.

Nhân viên Dịch vụ Thành viên và Nhà cung cấp làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Giờ Chuẩn miền Đông, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu qua đường dây nhà cung cấp miễn phí số 877-615-8503.

Thành viên và Đại diện Dịch vụ của Nhà cung cấp chịu trách nhiệm giải quyết các câu hỏi trực tiếp hoặc giới thiệu nhà cung cấp với các nhân viên khác chịu trách nhiệm về các lĩnh vực cụ thể. Các chức năng phòng ban của họ, liên quan đến các dịch vụ của nhà cung cấp, bao gồm:

 • Thông tin chung về nhà cung cấp;
 • Yêu cầu hướng dẫn thanh toán;
 • Nghiên cứu điều chỉnh yêu cầu bồi thường; và
 • Nhà cung cấp giáo dục và giải quyết vấn đề.

Điều phối viên hiện trường của nhà cung cấp được chỉ định cho các quận hoặc dự án cụ thể cung cấp các chức năng sau:

 • Các thắc mắc về việc tham gia mạng lưới;
 • Tình trạng đơn đăng ký;
 • Thông tin xác thực và thông tin đăng nhập lại;
 • Thiết kế mạng, bao gồm cả việc ký hợp đồng;
 • Giám sát mạng; và
 • Nhà cung cấp giáo dục.

Ngoài việc trả lời các câu hỏi của nhà cung cấp và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, Người Quản lý Hoạt động Mạng đảm bảo thông tin nhân khẩu học và khoản bồi hoàn của nhà cung cấp được tải chính xác trong CareConnect. Các Đại diện của Mạng lưới được giao các nhiệm vụ sau:

 • Nhập / cập nhật thông tin nhân khẩu học (ví dụ: tên, địa chỉ, mã số thuế);
 • Theo dõi các dịch vụ được cung cấp;
 • Duy trì lịch trình hoàn trả; và
 • Giám sát trạng thái mạng.