ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮੈਨੂਅਲ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਕਸ਼ਨ

Carelon recognizes and acknowledges that our provider network is not only crucial to the success of our program, but also serves as one of our major “clients.” Because of this philosophy, network management functions have been carefully designed to provide a full range of services to our participating providers. These services are described below.

ਸਦੱਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸੇਵਾ ਸਟਾਫ 877-615-8503 'ਤੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਪੂਰਬੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ, ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਦੱਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਆਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ;
 • ਦਾਅਵੇ ਬਿਲਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼;
 • ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖੋਜ; ਅਤੇ
 • ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ.

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਫੀਲਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:

 • ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ;
 • ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ;
 • ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ;
 • ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਸਮੇਤ;
 • ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਗਰਾਨੀ; ਅਤੇ
 • ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।

ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਅਰਕਨੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

 • ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ/ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਟੈਕਸ ID);
 • ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ;
 • ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ; ਅਤੇ
 • ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ.