ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮੈਨੂਅਲ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਕਸ਼ਨ

Carelon recognizes and acknowledges that our provider network is not only crucial to the success of our program, but also serves as one of our major “clients.” Because of this philosophy, network management functions have been carefully designed to provide a full range of services to our participating providers. These services are described below.

ਸਦੱਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸੇਵਾ ਸਟਾਫ 877-615-8503 'ਤੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਪੂਰਬੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ, ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਦੱਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਆਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ;
 • ਦਾਅਵੇ ਬਿਲਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼;
 • ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖੋਜ; ਅਤੇ
 • ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ.

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਫੀਲਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:

 • Provider-facing and in the field
 • Recruitment
 • Focus on all providers achieving success and improving provider experience by implementing a high-touch relationship-driven service model
 • Signatories for PROMISe enrollment attestation
 • Assess network adequacy & availability
 • We consider our providers partners!
  • Through partnership, we are looking to create a lasting impact and creating administrative simplicity so providers can continue being the experts in caring for their patients – our members.