Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

YÊU CẦU LỌC BẢN YÊU CẦU

Kịp thời

All claims must be submitted within ninety (90) days of the discharge date or date of service. However, we encourage providers to submit claims on a monthly basis. Claims that are not submitted within the 90-day timeframe will not be considered for reimbursement. Carelon’s standards for claim turnaround time are to pay “clean claims” within 30 days of initial receipt. A clean claim is a claim received by Carelon with all required data present and valid that was adjudicated without having to obtain information from an external source.

Các nhà cung cấp sẽ nhận được thông báo về việc thanh toán hoặc từ chối yêu cầu thông qua séc và tư vấn chuyển tiền. Nếu không xác định được tính đủ điều kiện của thành viên, nhà cung cấp sẽ nhận được thông báo qua phiếu thưởng được chỉ định là “PAUNK”. Tên thành viên sẽ được ghi trên voucher này để nhà cung cấp có thể nghiên cứu và gửi lại nếu cần.