ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮੈਨੂਅਲ

ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਸਮੇਂ ਸਿਰ

All claims must be submitted within ninety (90) days of the discharge date or date of service. However, we encourage providers to submit claims on a monthly basis. Claims that are not submitted within the 90-day timeframe will not be considered for reimbursement. Carelon’s standards for claim turnaround time are to pay “clean claims” within 30 days of initial receipt. A clean claim is a claim received by Carelon with all required data present and valid that was adjudicated without having to obtain information from an external source.

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਨਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਲਾਹ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ. ਜੇ ਸਦੱਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਾਚਰ ਨਾਮਜ਼ਦ "PAUNK" ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ. ਇਸ ਵਾouਚਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੇ.