راهنمای ارائه دهنده

الزامات تجارت الکترونیکی

Effective January 1, 2015, providers in the Carelon network will be expected to electronically conduct all routine transactions, including:

  • تسلیم مطالبات
  • ارائه درخواست مجوز
  • تأیید پرسش های واجد شرایط بودن
  • ارائه برنامه های اعتبار سنجی مجدد
  • ارسال POMS
  • انتقال وجوه الکترونیکی
  • ادعاهای ارائه دهنده و بررسی وضعیت مجوز

New providers with a contract date of July 1, 2014 or later will be expected to comply immediately with this requirement upon joining Carelon.

To conduct these transactions referenced above, Carelon requires providers to utilize the resources detailed in the منابع الکترونیکی section of Carelon’s website.  Additional information on E-support Services/ProviderConnect and Electronic Claims can be found here: https://www.carelonbehavioralhealth.com/providers/resources/provider-portals

اگر ارائه دهنده مشارکت کننده مطالبات خود را به صورت الکترونیکی ارائه نکند ، ممکن است مطالبات به تاخیر بیفتد. 

برای س questionsالات یا راهنمایی بیشتر در مورد این نیاز ، لطفاً با خود تماس بگیرید هماهنگ کننده زمینه ارائه دهنده or call the Carelon Provider Service Line at (800) 397-1630 Monday through Friday, 8 a.m. to 8 p.m. EST.