Hướng dẫn sử dụng nhà cung cấp

Yêu cầu thương mại điện tử

Effective January 1, 2015, providers in the Carelon network will be expected to electronically conduct all routine transactions, including:

  • Đệ trình các yêu cầu
  • Gửi yêu cầu ủy quyền
  • Xác minh các yêu cầu về tính đủ điều kiện
  • Nộp đơn đăng ký cấp lại chứng chỉ
  • Chuyển khoản điện tử
  • Yêu cầu của nhà cung cấp và kiểm tra trạng thái ủy quyền

New providers with a contract date of July 1, 2014 or later will be expected to comply immediately with this requirement upon joining Carelon.

To conduct these transactions referenced above, Carelon requires providers to utilize the resources detailed in the Tài nguyên điện tử section of Carelon’s website.  Additional information on E-support Services/ProviderConnect and Electronic Claims can be found here: https://www.carelonbehavioralhealth.com/providers/resources/provider-portals

Nếu một nhà cung cấp tham gia không gửi yêu cầu bằng điện tử, yêu cầu có thể bị trì hoãn. 

Đối với các câu hỏi hoặc hỗ trợ thêm về yêu cầu này, vui lòng liên hệ với Điều phối viên lĩnh vực nhà cung cấp or call the Carelon Provider Service Line at (800) 397-1630 Monday through Friday, 8 a.m. to 8 p.m. EST.