ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮੈਨੂਅਲ

ਈ-ਕਾਮਰਸ ਲੋੜਾਂ

Effective January 1, 2015, providers in the Carelon network will be expected to electronically conduct all routine transactions, including:

  • ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
  • ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ
  • ਯੋਗਤਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ
  • ਰੀ-ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ
  • ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
  • ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ

New providers with a contract date of July 1, 2014 or later will be expected to comply immediately with this requirement upon joining Carelon.

To conduct these transactions referenced above, Carelon requires providers to utilize the resources detailed in the ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰੋਤ section of Carelon’s website.  Additional information on E-support Services/ProviderConnect and Electronic Claims can be found here: https://www.carelonbehavioralhealth.com/providers/resources/provider-portals

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਫੀਲਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ or call the Carelon Provider Service Line at (800) 397-1630 Monday through Friday, 8 a.m. to 8 p.m. EST.