Manwal ng Tagabigay

NOTIFYING CARELON OF REPORTABLE EVENTS

Reportable events (formerly called Critical Incidents) are incidents or outcomes involving in-network providers and/or HealthChoices members seeking or receiving services under Carelon administered plans that may require further analysis. They also include events that occur during a patient’s transition to home or an alternative level of care. Tracking of reportable events is a contractual requirement for Carelon with the Counties, DHS, and our providers, so it is important to report an occurrence promptly.

Notification to Carelon that a reportable event has taken place must be documented on a Carelon Reportable Event Form at ipinadala sa Quality Management Department sa pamamagitan ng email sa Criticalincident@carelon.com o sa pamamagitan ng facsimile sa 855-287-8491 sa lalong madaling panahon, ngunit mas mabuti sa loob ng isang araw ng negosyo mula sa petsa na nalaman mo ang kaganapan. Maaaring hilingin ang mga nakasulat na pandagdag na tala o isang kopya ng mga klinikal na tala.

Kasama sa Mga Nauulat na Kaganapan ngunit hindi limitado sa mga sumusunod na kaganapang nagaganap sa loob ng anumang setting ng paggamot:

Code Mga Seryosong Nauulat na Mga Kaganapan (SREs) Mga Trending Event (TE)
01 Ang pagtatangkang magpakamatay habang inpatient (o sa anumang lugar ng provider) o kung kinakailangan ang agarang pangangalaga at huling paglabas ay nasa loob ng 7 araw Nagtangkang magpakamatay sa anumang iba pang antas ng pangangalaga kaysa sa inpatient na walang nakikitang kasalanan ng provider
02 Nakumpleto ang homicide habang nasa anumang antas ng paggamot Pagtatangkang pagpatay sa anumang antas ng pangangalaga na walang maliwanag na kasalanan ng provider
03 Kamatayan sa pamamagitan ng pagpapakamatay sa anumang antas ng pangangalaga, pagkamatay sa anumang dahilan habang nasa inpatient para sa paggamot sa psychiatric/substance, o pagkamatay sa hindi kilalang dahilan habang nasa anumang iba pang antas ng pangangalaga

Death of any consumer while at a provider site (regardless of whether or not the consumer is a Carelon member)
Kamatayan sa anumang dahilan habang nasa anumang iba pang antas ng pangangalaga
04 Mga paratang ng sekswal o pisikal na pang-aabuso/pagpapabaya/pagsasamantala ng isang provider o hindi sinasang-ayunan na pakikipagtalik sa pagitan ng mga consumer habang nasa isang provider site o kung saan nagbibigay ng mga serbisyo

Rape, abuse, or assault by staff that is considered founded (witnessed by staff or other consumers, involving an admission by the perpetrator, involving clinical evidence, etc.) regardless of whether a Carelon member was involved or present
Mga paratang ng sekswal o pisikal na pang-aabuso/pagpapabaya/pagsasamantala ng hindi provider (nagaganap sa isang provider site o sa loob ng tahanan ng miyembro) at consensual sex sa pagitan ng mga consumer sa isang provider site o kung saan ang mga serbisyo ay ibinigay
05 Mga pag-atake habang nasa pasilidad na nangangailangan ng seryosong medikal na paggamot (kagyatan/emerhensiyang pangangalaga, tulad ng Emergency Department o pagbisita sa Agarang Pangangalaga) Mga pag-atake habang nasa pasilidad na nangangailangan ng menor de edad o walang medikal na paggamot (tulad ng first aid, pagtatasa/pagsubaybay ng on-site na medikal na kawani)
06 Wala nang bakasyon mula sa residential provider nang mas mahaba sa dalawang (2) oras at nasa panganib sa sarili o sa iba Umalis nang walang bakasyon sa isang residential provider nang mas mahaba kaysa sa dalawang (2) oras na walang maliwanag na seryosong panganib at hindi bumalik na may dalang anumang kontrabando, ipinagbabawal na mga sangkap, atbp. Hindi kasama dito ang mga nasa hustong gulang na umaalis sa boluntaryong paggamot sa tirahan kung sila ay nasuri na hindi nasa panganib sa sarili o sa iba.
07 Hindi kanais-nais na mga kaganapan na hindi naaayon sa nakagawiang pangangalaga sa pasyente na may seryosong kalikasan (mga masamang komplikasyon sa medikal, pagkalasing, atbp.) Hindi kanais-nais na mga kaganapan na hindi naaayon sa nakagawiang pangangalaga sa pasyente na may katamtamang kalikasan
08 Paglabag sa Pagiging Kumpidensyal  
09 Mga magulang o tagapag-alaga na kumukuha ng AMA ng bata mula sa anumang setting ng inpatient na may bata na nasa panganib dahil sa AMA (kidnapping, atbp.) o may sapat na gulang na kusang umalis sa paggamot habang nasa malubhang panganib para sa pagkakulong o pagpapaospital (tulad ng pagpapakita ng ideyang magpakamatay o hindi matatag na kalagayan sa kalusugan ng isip o pisikal)  
10 Malubhang aksidenteng pinsala sa alinman sa isang pasilidad o isang lugar ng tagapagkaloob (saanman ibigay ang mga serbisyo) na nangangailangan ng agaran/emerhensiya na pangangalagang nagliligtas ng buhay o sanay na pag-aalaga (tulad ng Emergency Department o pagbisita sa Agarang Pangangalaga) Mga di-malubhang aksidenteng pinsala sa alinman sa isang pasilidad o sa isang lugar ng tagapagkaloob (saanman ibigay ang mga serbisyo) na nangangailangan ng medikal na paggamot kaysa sa pangunang lunas (Kabilang sa first aid ang pagtatasa ng isang kondisyon, paglilinis ng sugat, paglalagay ng mga gamot na pangkasalukuyan, at paglalagay ng simpleng bendahe)
11 Mga error sa gamot/paggamot na nagdudulot ng malubha o potensyal na matinding pinsala o pagkabalisa sa miyembro Ang mga error sa gamot/paggamot ay hindi nagreresulta sa malubha o potensyal na malubhang pinsala o pagkabalisa sa miyembro
12 Mga masamang reaksyon sa gamot/paggamot na nagdudulot ng malubha o potensyal na malubhang pinsala o pagkabalisa sa miyembro (NMS, atbp.) Mga salungat na reaksyon sa gamot/paggamot na katamtaman o menor de edad
13 Anumang oras na ang mga serbisyong pang-emergency (kagawaran ng bumbero, pulisya, EMS, atbp.) ay ipinatawag sa isang pasilidad para sa anumang kadahilanan, tulad ng paglalagay ng sunog, pagkasira ng ari-arian, pangako ng isang krimen, atbp. Fire setting or property damage at a facility that does not result in summoning emergency services but does require immediate action or repairs to ensure member safety. False alarms are not reportable.
14 Any condition that results in temporary closure of a facility, regardless of whether or not a Carelon member is affected by the closure.  
15 Ang pagkakaroon ng nakamamatay na armas at ang banta ng paggamit ng armas ng miyembro habang nasa anumang pasilidad, sa isang provider site, o kung saan man ibigay ang mga serbisyo  
16 Outbreak of a serious communicable disease, regardless of whether or not a Carelon member is present at the time of the notification.  
17 Iba pa Iba pa
18 ANY real or threatened litigation in a case against Carelon or a provider involving a Carelon member/family Any real or threatened litigation against a provider not involving a Carelon member/family
19   Administrative Discharge
20 Pagpigil habang nasa isang pasilidad o sa isang site ng provider (o saanman ibinibigay ang mga serbisyo) na nangangailangan ng malubhang medikal na paggamot (kagyatan/emerhensiyang pangangalaga, tulad ng Emergency Department o pagbisita sa Apurahang Pangangalaga) O pagpigil na hindi awtorisado/ginamit nang hindi wasto/nailapat nang hindi tama. Ang isang pagpigil na hindi naaprubahan sa indibidwal na plano ng suporta o isa na hindi bahagi ng pamamaraan ng pagpigil sa emerhensiya ng ahensya ay itinuturing na hindi awtorisado. All other restraints of any kind, even if the result of the restraint requires minor or no medical treatment 
21 Nakakapinsala sa Sarili na Pag-uugali na nangyayari sa isang site ng provider (o kung saan man ibigay ang mga serbisyo) at posibleng nagbabanta sa buhay o nangangailangan ng malubhang medikal na paggamot (apurahan/emerhensiyang pangangalaga, tulad ng Emergency Department o pagbisita sa Agarang Pangangalaga) Nakakapinsala sa Sarili na Pag-uugali na nangyayari sa isang lugar ng provider (o kung saan man ibigay ang mga serbisyo) na nangangailangan ng medikal na paggamot kaysa sa pangunang lunas (Kabilang sa first aid ang pagtatasa ng isang kondisyon, paglilinis ng sugat, paglalagay ng mga gamot na pangkasalukuyan, at paglalagay ng mga simpleng bendahe)

O, SIB na nagpapakita ng isang bagong pattern ng pag-uugali ng pag-aalala
22 Isang pangyayari na nagsasangkot ng pakikipag-ugnayan sa media: presensya o pagtatanong sa pamamagitan ng pahayagan, istasyon ng balita, outlet ng media, atbp. na may posibilidad na maipamahagi ang isang pampublikong komunikasyon.  

 

If you are in doubt that a critical incident has occurred, please notify the Carelon Risk Management Department so that the information can be reviewed.