Մատակարարի ձեռնարկ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՈՂՈՔՆԵՐ

Վարչական բողոքը ցանկացած բողոք է, որը վերաբերում է մատակարարին, կառավարական կազմակերպությանը, հաստատությանը կամ Կառավարվող խնամքի կազմակերպությանը, որը ներկայացնում է որևէ մեկը, բացի անդամից, գրավոր կամ բանավոր ձևով: Վարչական բողոքը ծառայության հետադարձ թույլտվության կամ վճարման վերորոշման հարցում չէ: Վարչական բողոք չի կարող հարուցվել անդամի կողմից:

Վարչական բողոքները կարող են հարուցվել կամ հեռախոսով 877-615-8503 անվճար մատակարարի գծով կամ գրավոր՝ հասցեագրված՝

Carelon
Փոստատուփ 1840
Cranberry Township, PA 16066-1840
Ուշադրություն բողոքի քննիչ
 կամ

Վարչական բողոքները կարող են նաև ֆաքսով ուղարկվել Որակի կառավարման բաժին (855-287-8491):

Carelon will document and work to resolve all administrative complaints within thirty (30) calendar days of receipt. If a complaint cannot be handled at the first point of contact, it will be assigned to a Complaint Investigator to resolve the complaint in an expedient manner. A letter outlining the resolution of the initial complaint will be sent to the complainant when the resolution of the complaint is accomplished, or within five (5) business days after the initial thirty (30) calendar days allocated for the complaint resolution, whichever comes first.