Մատակարարի ձեռնարկ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՈՂՈՔՆԵՐ

Վարչական բողոքը ցանկացած բողոք է, որը վերաբերում է մատակարարին, կառավարական կազմակերպությանը, հաստատությանը կամ Կառավարվող խնամքի կազմակերպությանը, որը ներկայացնում է որևէ մեկը, բացի անդամից, գրավոր կամ բանավոր ձևով: Վարչական բողոքը ծառայության հետադարձ թույլտվության կամ վճարման վերորոշման հարցում չէ: Վարչական բողոք չի կարող հարուցվել անդամի կողմից:

Վարչական բողոքները կարող են հարուցվել կամ հեռախոսով 877-615-8503 անվճար մատակարարի գծով կամ գրավոր՝ հասցեագրված՝

Carelon
Փոստատուփ 1840
Cranberry Township, PA 16066-1840
Ուշադրություն բողոքի քննիչ
 կամ

Վարչական բողոքները կարող են նաև ֆաքսով ուղարկվել Որակի կառավարման բաժին (855-287-8491):

Carelon will document and work to resolve all administrative complaints within thirty (30) calendar days of receipt. If a complaint cannot be handled at the first point of contact, it will be assigned to a Complaint Investigator to resolve the complaint in an expedient manner. A letter outlining the resolution of the initial complaint will be sent to the complainant when the resolution of the complaint is accomplished, or within five (5) business days after the initial thirty (30) calendar days allocated for the complaint resolution, whichever comes first.

If the complainant is not satisfied with the initial resolution, s/he may file an appeal within five (5) business days of the receipt of the initial complaint resolution letter. The appeal may be initiated either by telephone on the toll-free provider line (877-615-8503), by FAX (855-287-8491), or in writing to the address above. Appeals of initial complaint resolutions will be reviewed by the Complaint Appeals Committee within thirty (30) calendar days of receipt of the appeal request by one of the Complaint Investigators. The Complaint Appeals Committee will be made up of the Director of Provider Relations, the Carelon Complaint Investigator, the Carelon Quality Management Director, a member of Carelon Senior Management or an Account Executive, the Medical Director and a Carelon Provider Field Coordinator. If the complaint involves an issue or issues concerning services rendered to a HealthChoices member, the Administrator or Administrator designee from the member’s county of residence will be invited to participate on the Complaint Appeals Committee.

Բողոքողին կտեղեկացվի Բողոքարկման հանձնաժողովի նիստի օրվա և ժամի մասին նիստից առնվազն տասը (10) օրացուցային օր առաջ: Բողոքողին հնարավորություն կտրվի ներկայանալ Հանձնաժողովի նիստի առաջին երեսուն (30) րոպեների ընթացքում, եթե նա այդպես ցանկանա: Այս ներկայության ժամանակ Բողոքողին ուղեկցող ցանկացած և բոլոր անձինք պետք է նախնական հաստատում ստանան Կոմիտեի կողմից:

Բողոքների բողոքարկման հանձնաժողովի որոշումը վերջնական է և գրավոր կհրապարակվի որոշումից հետո հինգ (5) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Բոլոր վարչական բողոքները կհետևվեն Որակի կառավարման բաժնի կողմից և կհետևեն դրանց: