Provider Manual - Carelon-PA

BEHAVIORAL HEALTH ADMINISTRATIVE COMPLAINTS

Khiếu nại hành chính là bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ, tổ chức chính phủ, tổ chức hoặc Tổ chức chăm sóc được quản lý mà bất kỳ ai khác ngoài thành viên trình bày, bằng văn bản hoặc bằng lời nói. Khiếu nại Hành chính không phải là yêu cầu ủy quyền lại dịch vụ hoặc xác định lại khoản thanh toán. Một Khiếu nại Hành chính có thể không được khởi xướng bởi một thành viên.

Behavioral health administrative complaints may be initiated either by telephone on the toll-free provider line at 877-615-8503 or in writing addressed to:

Carelon Y tế của Pennsylvania
Hộp thư 1840
Cranberry Township, PA 16066-1840
Điều tra viên Khiếu nại Sự chú ý
 

hoặc là

Behavioral health administrative complaints may also be faxed to the Quality Management Department (855-287-8491).

Carelon-PA will document and work to resolve all administrative complaints within thirty (30) calendar days of receipt. If a complaint cannot be handled at the first point of contact, it will be assigned to a Complaint Investigator to resolve the complaint in an expedient manner. A letter outlining the resolution of the initial complaint will be sent to the complainant when the resolution of the complaint is accomplished, or within five (5) business days after the initial thirty (30) calendar days allocated for the complaint resolution, whichever comes first.