Manwal ng Tagabigay

MGA REKLAMO NG ADMINISTRATIB

Ang administratibong reklamo ay anumang reklamong nauugnay sa isang provider, isang entity ng gobyerno, isang institusyon, o isang Managed Care Organization na ihaharap ng sinuman maliban sa isang miyembro, sa nakasulat man o pasalitang anyo. Ang isang Administrative Complaint ay hindi isang kahilingan para sa isang retro-authorization ng serbisyo o isang muling pagpapasiya ng pagbabayad. Ang isang Administrative Complaint ay hindi maaaring simulan ng isang miyembro.

Ang mga reklamong administratibo ay maaaring simulan sa pamamagitan ng telepono sa walang bayad na linya ng tagapagkaloob sa 877-615-8503 o sa pamamagitan ng sulat na naka-address sa:

Carelon
PO Box 1840
Cranberry Township, PA 16066-1840
Attention Reklamo Imbestigador
 o

Ang mga reklamong administratibo ay maaari ding i-fax sa Departamento ng Pamamahala ng Kalidad (855-287-8491).

Carelon will document and work to resolve all administrative complaints within thirty (30) calendar days of receipt. If a complaint cannot be handled at the first point of contact, it will be assigned to a Complaint Investigator to resolve the complaint in an expedient manner. A letter outlining the resolution of the initial complaint will be sent to the complainant when the resolution of the complaint is accomplished, or within five (5) business days after the initial thirty (30) calendar days allocated for the complaint resolution, whichever comes first.