راهنمای ارائه دهنده

شکایات اداری

شکایت اداری هر شکایتی است که مربوط به یک ارائه دهنده، یک نهاد دولتی، یک موسسه یا یک سازمان مراقبت مدیریت شده است که هر کسی غیر از یک عضو آن را به صورت کتبی یا شفاهی ارائه می کند. شکایت اداری درخواستی برای تأیید مجدد خدمات یا تعیین مجدد پرداخت نیست. شکایت اداری ممکن است توسط یک عضو آغاز نشود.

شکایات اداری ممکن است از طریق تلفن در خط ارائه دهنده تلفن رایگان به شماره 877-615-8503 یا به صورت کتبی به آدرس زیر شروع شود:

Carelon
صندوق پستی 1840
Cranberry Township، PA 16066-1840
توجه بازپرس شکایات
 یا

همچنین ممکن است شکایات اداری به بخش مدیریت کیفیت (855-287-8491) فکس شود.

Carelon will document and work to resolve all administrative complaints within thirty (30) calendar days of receipt. If a complaint cannot be handled at the first point of contact, it will be assigned to a Complaint Investigator to resolve the complaint in an expedient manner. A letter outlining the resolution of the initial complaint will be sent to the complainant when the resolution of the complaint is accomplished, or within five (5) business days after the initial thirty (30) calendar days allocated for the complaint resolution, whichever comes first.